Christian Leysen en Nicolas Saverys over Meccano en Oosterweeltracé

Christian Leysen (Ahlers) en Nicolas Saverys (Exmar) deelden hun ervaringen met het Oosterweel dossier. Ze gaven de aftrap op de eerste van de ‘middagen van de democratie’, debatten en kunstvoorstellingen die Ademloos en stRaten-generaal tot aan de gemeenteraadsverkiezingen organiseren.

Wim Van Hees, Christian Leysen, Nicolas Saverys en Manu Claeys

Het werk van stRaten-generaal charmeerde Leysen en Saverys en samen met Jean-Jaques Westerlund schreven ze een brief naar minister-president Peeters (CD&V) met de vraag; “de alternatieven te bestuderen”. Het viel niet in goede aarde dit was NOT DONE.

Nicolas Saverys: “Na het referendum vonden wij het als ondernemers, ondanks het NOT DONE, zeer belangrijk het mobiliteitsprobleem mee trachten op te lossen. ”

“Een samengaan tussen ‘groene’ actiegroepen en het bedrijfslevens is zogezegd ook NOT DONE. We vinden dat het veel meer zou moeten gebeuren. Het is die roep naar democratie, die roep van gehoord te worden die mij aanzette te reageren.”
“Ik heb de Oosterweelverbinding nooit een goed tracé gevonden.”

Christian Leysen: “We waren met steeds dezelfde drie ‘moeilijke’ mensen en we hebben er met een 10-tal personen uit verschillende milieus Forum2020 van gemaakt, met de bedoeling om samen met stRaten-generaal iets uit te werken om stilletjes naar de Vlaamse regering toe te schuiven met de mededeling dat ze het rustig hun eigen idee mogen noemen. Dit om de Vlaamse regering toe te laten een bocht te nemen zodat ze de mobiliteit in de goede richting konden duwen.”


Christian Leysen

Nicolas Saverys: “We werden zowel door collega ondernemers als politici met de vinger gewezen van: “Hoe durven jullie? Je gaat dit dossier nog meer vertragen.” Gelukkig zijn we onafhankelijk. Ons antwoord was vrij simpel, “je gaat toch geen dergelijk groot project bouwen dat nog steeds de mobiliteit niet oplost.”
“Het dossier is verkeerd gestart omdat de Vlaamse overheid aan BAM bepaalde axioma’s heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld, geen tol in de Kennedytunnel. Waarom die axioma’s?”
“Als je vraagt naar een oplossing voor de mobiliteit dan vraag je toch aan specialisten om een oplossing maar dan ga je die ‘vogels’ toch niet eerst kortwieken door bepaalde axioma’s stellen.”

“Niemand heeft graag een autostrade voor zijn deur, maar jullie hebben waarschijnlijk ook dat filmpje op YouTube gezien, als dat verkeer onder de grond gaat is dat een heel andere zaak. Laat ons de openruimte zo veel mogelijk voor onszelf houden en laat ons hier in Antwerpen, een stad die dikwijls het voortouw neemt, tonen hoe het anders kan.”

Meccano

Christian Leysen: “Meccano is voor mij, je krijgt voor je verjaardag 1 doos en je kan er wat mee en als je braaf geweest bent krijg je nog een tweede doos en die twee dozen samen geven u nog veel meer plezier. En het maakt niet uit met welke doos je start.”

Nicolas Saverys: “Het fantastische aan het Meccanotracé dat stRaten-generaal in samenspraak met ons heeft ontwikkeld is het modulaire. We zijn ondertussen in een serieuze crisis beland en vandaag is het dankzij het Meccano tracé mogelijk stukken te bouwen die reeds onmiddellijk oplossingen bieden voor de mobiliteit. Omdat je het in stukken kan bouwen is het ook veel gemakkelijker te financieren.”


Nicolas Saverys

Democratie is niet: “Ge hebt iemand gekozen en nu moet ge voor vier jaar zwijgen, want wij zijn verkozen.”

Nicolas Saverys: “Voor mij is de politieke prioriteit, eerlijkheid. Wat mij het meest tegen de borst stoot is dat de politieke beslissers in feite nooit eerlijk debat hebben gevoerd. Telkens opnieuw probeerden men het probleem weg te moffelen.”

Christian Leysen: “Democratie is niet: “Ge hebt iemand gekozen en nu moet ge voor 4 jaar zwijgen, want wij zijn verkozen”. We mogen toch zeggen, “we begrijpen het niet, we vinden het verschrikkelijk duur (red. Oosterweel wordt ondertussen al 7milj. € geraamd) en we denken dat het ook niet werkt”. De uitdaging voor de politici naar de toekomst is niet alleen de mondige burger maar ook de nieuwe technologieën, zonder Internet, Google-maps, powerpoints e.d. hadden jullie (red. de actiegroepen) dit niet gekund. We komen in een maatschappij waar de overheid rekening zal moeten houden met een een grotere openheid, die moet leiden naar een betere kwaliteit.”

Nicolas Saverys: “Technisch vind ik een goede verkeerssturing prioritair. Toen we daar mee begonnen lachte men ons uit, sindsdien hebben we een minister die daarmee bezig is. Ge moet de verkeerssturing rond Brussel en Antwerpen beginnen in Rotterdam, Parijs of Rijsel.

Wim Van Hees

Wim Van Hees: “Volgens gezondheidscijfers van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid sterft de gemiddelde Vlaming 13 maanden te vroeg als gevolg van verkeersoverlast. De gemiddelde Antwerpenaar verliest 28 gezonde maanden ten gevolge van fijnstof van verkeer. Diezelfde gemiddelde Antwerpenaar verliest 22 gezonde maanden ten gevolge van lawaai. Terwijl de eigen wetenschappelijke instellingen de gegevens aandragen is het onmogelijk hierover, op hoog niveau, een gesprek te voeren . Het is zelfs onmogelijk om een zeker gevoel van urgentie tot stand te brengen want de politiek wil dit allemaal niet weten en het debat daarrond niet voeren.”

Liefkenshoektunnel Tolvrij en verbinding met de E17

Vragen vanuit het publiek.

Erik Heys: “In mijn eerste bezwaarschrift heb ik voorgesteld de Liefkenshoek tolvrij te maken waarom lijkt dit niet te kunnen?”

Christian Leysen: “Doordat de Vlaamse regering haar verplichting van een verbinding met de E17 niet is nagekomen, heeft diezelfde regering de Liefkenshoektunnel moeten terugkopen. Daarna is die tunnel bijna verpand aan een Amerikaans bedrijf. Eind van dit jaar loopt dit contract af en zijn we vrij”. (red. als de Vl. reg. het contract niet verlengt)

“In Nederland betaal je tol voor de Westerscheldetunnel, in Frankrijk kennen we de ‘peage’. In Vlaanderen is het de omgekeerde wereld, daar betaal je tol in de Liefkenshoektunnel als er geen problemen op de ring zijn en rij je gratis als er wel problemen zijn. Het zou net anders om moeten zijn.”

Nicolas Saverys: “Liefkenshoek tolvrij dat zijn financiële en politieke overwegingen. Jullie weten allemaal dat we een moeilijk politiek landschap hebben waar politieke moed nog moeilijker is.”

“Hoe zit het met het lokaal verkeer, want bij overkappen zouden een aantal op- en afritten moeten gesloten worden?”

Manu Claeys: “Op het Trans European Network, waartoe de ring behoort, mag je tunnels en/of overkappingen bouwen, maar in die tunnels of overkappingen mag het aantal rijstroeken niet veranderen en op- en afritten hebben. De Craeybeckx- en de Kenedytunnel zijn mooie voorbeelden daar blijft het aantal ondergrondse rijstroken gelijk. De Antwerpse ring is momenteel vergeven van op-, afritten en verkeerswisselaars. Daarom is er vandaag, omdat je moet beantwoorden aan die Europese richtlijn, bijna geen stukje ring dat je kan overkappen. Je hebt twee mogelijkheden:”

  1. “Je kan een paar stukjes overkappen. Dat is het standpunt van de burgemeester en van het N-VA. Het is niet toevallig dat ze het allebei hebben over het stukje tussen de Borsbeek- en de Zurenborgbrug omdat dat een van de weinige stukjes is waar je vandaag zou mogen overkappen. Daarbij creëren ze de illusie van ‘later zullen we nog wel zien’. Waar wij als actiegroepen het moeilijk mee hebben is dat als je de Oosterweel bouwt, het (internationaal) doorgaand- en lokaal verkeer op die kleine ring blijft en je het aantal op- en afritten niet kán verminderen. Bovendien heb je dan aan het sportpaleis een paperclip nodig.”
  2. “Je kan een bypass rond de stad bouwen (red. de zogenaamde bretellen) dan kan je de kleine ring wel gaan versimpelen en dan kan je zelfs doorgaand vrachtverbod invoeren. Zodra je dat doet behoort de kleine ring niet meer tot het Trans European Network en mag je vrij tunnels of overkappingen bouwen en hoeven er geen op- en afritten voor het lokaal verkeer te verdwijnen.”

Philippe Deleu

Philippe Deleu: “Mijn consensus model (red. Liefkenshoektunnel + verbinding met de E17 + bretel) presteert beter. Terwijl de Liefkenshoek tunnel verre van verzadigd is, het verkeer in de Liefkenshoektunnel met Meccano+ met 25%, met Meccano met 33% en met BAM met 45%. verminderen”

Manu Claeys: “In het Waasland verzet men zich al decenia tegen de verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E17. Daarom zijn we tot een mildere versie van die westtangent gekomen die dichter bij Zwijndrecht ligt. Het is een probleem van draagvlak.”

“Het is inderdaad zo dat als je een nieuwe scheldekruising bouwt je verkeer weghaalt van de bestaande kruisingen. Maar zoals je zelf hebt opgemerkt zal bij Meccano(+) die vermindering kleiner zijn dan bij het BAMtracé. Maar waarom wij twijfels hebben over het oplossend vermogen van die Liefkenshoektunnel is dat die maar over twee maal twee rijstroken beschikt die vooral gebruikt wordt voor intra-havenverkeer en internationaal doorgaand verkeer. Als op termijn de A4 van boven Amsterdam helemaal aansluit via Bergen op Zoom dan gaat die tunnel te smal worden om dat volume te slikken en zouden we opnieuw nood hebben aan een bijkomende Scheldekruising.”

Hoe komt het eigenlijk dat er discussie over hoeveelheid doorgaand versus lokaal verkeer bestaat. Is er onvoldoende cijfermateriaal of wordt er selectief uit het materiaal geput?

Manu Claeys: “Iedereen gebruikt het cijfermateriaal van het Vlaams verkeerscentrum. Zelf hebben we de capaciteit niet om onze eigen statistieken te maken. Maar het Vlaams verkeerscentrum mag van de overheid een aantal modellen niet onderzoeken. Bij die modellen is er een tekort aan cijfermateriaal. De Vlaamse overheid gelooft dat in de Kennedytunnel ten eeuwige dagen geen camions meer zullen rijden. Als het Vlaams Verkeerscentrum bijvoorbeeld vrachtverkeer in die tunnel niet mag moduleren dan komen ze op rare uitslagen uit die wij in vraag stellen.”

” De cijfers zien er grosso modo als volgt uit: Je hebt personen- en vrachtwagenverkeer het overgrote deel van het vrachtverkeer is tot 80% doorgaand verkeer. Van het autoverkeer is een grote helft bestemmingsverkeer.”

Nawoord

Manu Claeys

Wim Van Hees: “Het is onvoorstelbaar wat je als burger moet doen om het debat in de goede richting te duwen. Een richting die de evidentie zelf is. Manu werkt sinds 2004 op dit dossier, Ademloos sinds 2008. We hebben het laatste jaar heel veel activiteiten ontwikkeld. We hebben op minstens 20 plaatsen gezamenlijke spreekbeurten gegeven en een draagvlak binnen Antwerpen gecreëerd. We hebben ervoor gezorgd dat de Meccano wordt opgenomen binnen het MER. We hebben actie ondernomen om de gevangenis 48m op te schuiven. We hebben gepraat met alle politieke partijen die hierbij betrokken zijn. We zijn erin geslaagd een informele coalitie van Pro-Meccano partijen te smeden. We zijn erin geslaagd om onze punten op bijna de helft van de debatten te brengen. In die zin hebben wij een formidabel lange weg afgelegd. We zullen doorgaan onze thematiek op de lijsttrekkersdebatten te handhaven en hopen het stemgedrag van de Antwerpse kiezer zinvol te beïnvloeden, zodat die op een Pro-Meccanopartij stemt. Men suggereert een titanenstrijd maar die titanen zitten eigenlijk allebei indirect in de Vlaamse regering, die gezworen heeft het masterplan inclusief het BAMtracé uit te voeren. Het BAMtracé moet worden tegengehouden en we willen een sfeer creëren vergelijkbaar met de volksraadpleging, waarbij een belangrijk aandeel stemmen gaat naar de PRO-Meccano partijen. Opnieuw komt er een moment waarop je kan hopen dat die tanker tot stilstand komt en dat de wijsheid zal toetreden bij de nieuwe bemanning.”

Christian Leysen: Ik denk dat er door de acties van stRaten-generaal en Ademloos veel beweegt en dat nu de politiek haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Forum2020 is geen actiegroep, wij hebben onze maatschappelijke bijdrage willen leveren door het debat in de goede richting te duwen.

Advertenties

Een Reactie op “Christian Leysen en Nicolas Saverys over Meccano en Oosterweeltracé

  1. zo ben ik weer een beetje bij de les! bedankt voor de duidelijke weergave van een ingewikkeld dossier !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s